Powrót do kategorii
Frontend
tagi
frontend, java script, jquery,

Jak zastąpić jQuery czystym JavaScript?

Artur
Artur, 29/08/2015

Biblioteka jQuery znacznie ułatwia programowanie w języku JavaScript, dzięki czemu zawdzięcza swoją popularność. Jednakże dzieje się to kosztem wydajności aplikacji. Pomijając już potrzebę pobierania przez przeglądarkę samej biblioteki, to wykonanie kodu jQuery zajmuje znacznie więcej czasu, niż kodu, dającego taki sam rezultat, napisanego w czystym JavaScript.

Wybór dodatkowej biblioteki często spowodowany jest również tym, że kod jQuery, w przeciwieństwie do czystego JS, w każdej przeglądarce jest interpretowany dokładnie w ten sam sposób. W rzeczywistości, dla nowoczesnych przeglądarek powyżej IE8, w niewiele bardziej skomplikowany sposób można uzyskać efekt taki jak w jQuery, za pomocą samego JS.

Poniżej posłużę się przykładami ze strony youmightnotneedjquery.com opracowanymi przez @zackbloom i @adamfschwartz w HubSpot:

AJAX

JSON

jQuery

$.getJSON('/my/url', function(data) {

});

IE9+

var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', '/my/url', true);

request.onload = function() {
 if (request.status >= 200 && request.status < 400) {
  // Success!
  var data = JSON.parse(request.responseText);
 } else {
  // We reached our target server, but it returned an error

 }
};

request.onerror = function() {
 // There was a connection error of some sort
};

request.send();

POST

jQuery

$.ajax({
 type: 'POST',
 url: '/my/url',
 data: data
});

IE8+

var request = new XMLHttpRequest();
request.open('POST', '/my/url', true);
request.setRequestHeader('Content-Type', 'application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8');
request.send(data);

Request

jQuery

$.ajax({
 type: 'GET',
 url: '/my/url',
 success: function(resp) {

 },
 error: function() {

 }
});

IE9+

var request = new XMLHttpRequest();
request.open('GET', '/my/url', true);

request.onload = function() {
 if (request.status >= 200 && request.status < 400) {
  // Success!
  var resp = request.responseText;
 } else {
  // We reached our target server, but it returned an error

 }
};

request.onerror = function() {
 // There was a connection error of some sort
};

request.send();

Efekty

Fade In

jQuery

$(el).fadeIn();

IE9+

function fadeIn(el) {
 el.style.opacity = 0;

 var last = +new Date();
 var tick = function() {
  el.style.opacity = +el.style.opacity + (new Date() - last) / 400;
  last = +new Date();

  if (+el.style.opacity < 1) {
   (window.requestAnimationFrame && requestAnimationFrame(tick)) || setTimeout(tick, 16)
  }
 };

 tick();
}

fadeIn(el);

Hide

jQuery

$(el).hide();

IE8+

el.style.display = 'none';

Show

jQuery

$(el).show();

IE8+

el.style.display = '';

Elementy

AddClass

jQuery

$(el).addClass(className);

IE8+

if (el.classList)
 el.classList.add(className);
else
 el.className += ' ' + className;

After

jQuery

$(el).after(htmlString);

IE8+

el.insertAdjacentHTML('afterend', htmlString);

Append

jQuery

$(parent).append(el);

IE8+

parent.appendChild(el);

Before

jQuery

$(el).before(htmlString);

IE8+

el.insertAdjacentHTML('beforebegin', htmlString);

Children

jQuery

$(el).children();

IE9+

el.children

Clone

jQuery

$(el).clone();

IE8+

el.cloneNode(true);

Contains

jQuery

$.contains(el, child);

IE8+

el !== child && el.contains(child);

Contains Selector

jQuery

$(el).find(selector).length;

IE8+

el.querySelector(selector) !== null

Each

jQuery

$(selector).each(function(i, el){

});

IE9+

var elements = document.querySelectorAll(selector);
Array.prototype.forEach.call(elements, function(el, i){

});

Empty

jQuery

$(el).empty();

IE9+

el.innerHTML = '';

Filter

jQuery

$(selector).filter(filterFn);

IE9+

Array.prototype.filter.call(document.querySelectorAll(selector), filterFn);

Find Children

jQuery

$(el).find(selector);

IE8+

el.querySelectorAll(selector);

Find Elements

jQuery

$('.my #awesome selector');

IE8+

document.querySelectorAll('.my #awesome selector');

Get Attributes

jQuery

$(el).attr('tabindex');

IE8+

el.getAttribute('tabindex');

Get Html

jQuery

$(el).html();

IE8+

el.innerHTML

Get Outer Html

jQuery

$('<div>').append($(el).clone()).html();

IE8+

el.outerHTML

Get Style

jQuery

$(el).css(ruleName);

IE9+

getComputedStyle(el)[ruleName];

Get Text

jQuery

$(el).text();

IE9+

el.textContent

Has Class

jQuery

$(el).hasClass(className);

IE8+

if (el.classList)
 el.classList.contains(className);
else
 new RegExp('(^| )' + className + '( |$)', 'gi').test(el.className);

Matches

jQuery

$(el).is($(otherEl));

IE8+

el === otherEl

Matches Selector

jQuery

$(el).is('.my-class');

IE9+

var matches = function(el, selector) {
 return (el.matches || el.matchesSelector || el.msMatchesSelector || el.mozMatchesSelector || el.webkitMatchesSelector || el.oMatchesSelector).call(el, selector);
};

matches(el, '.my-class');

Next

jQuery

$(el).next();

IE9+

el.nextElementSibling

Offset

jQuery

$(el).offset();

IE8+

var rect = el.getBoundingClientRect()

{
 top: rect.top + document.body.scrollTop,
 left: rect.left + document.body.scrollLeft
}

Offset Parent

jQuery

$(el).offsetParent();

IE8+

el.offsetParent || el

Outer Height

jQuery

$(el).outerHeight();

IE8+

el.offsetHeight

Outer Height With Margin

jQuery

$(el).outerHeight(true);

IE9+

function outerHeight(el) {
 var height = el.offsetHeight;
 var style = getComputedStyle(el);

 height += parseInt(style.marginTop) + parseInt(style.marginBottom);
 return height;
}

outerHeight(el);

Outer Width With Margin

jQuery

$(el).outerWidth(true);

IE9+

function outerWidth(el) {
 var width = el.offsetWidth;
 var style = getComputedStyle(el);

 width += parseInt(style.marginLeft) + parseInt(style.marginRight);
 return width;
}

outerWidth(el);

Outer Width

jQuery

$(el).outerWidth();

IE8+

el.offsetWidth

Parent

jQuery

$(el).parent();

IE8+

el.parentNode

Position

jQuery

$(el).position();

IE8+

{left: el.offsetLeft, top: el.offsetTop}

Position Relative To Viewport

jQuery

var offset = el.offset();

{
 top: offset.top - document.body.scrollTop,
 left: offset.left - document.body.scrollLeft
}

IE8+

el.getBoundingClientRect()

Prepend

jQuery

$(parent).prepend(el);

IE8+

parent.insertBefore(el, parent.firstChild);

Prev

jQuery

$(el).prev();

IE9+

el.previousElementSibling

Remove

jQuery

$(el).remove();

IE8+

el.parentNode.removeChild(el);

Remove Class

jQuery

$(el).removeClass(className);

IE8+

if (el.classList)
 el.classList.remove(className);
else
 el.className = el.className.replace(new RegExp('(^|\\b)' + className.split(' ').join('|') + '(\\b|$)', 'gi'), ' ');

Replace From Html

jQuery

$(el).replaceWith(string);

IE8+

el.outerHTML = string;

Set Attributes

jQuery

$(el).attr('tabindex', 3);

IE8+

el.setAttribute('tabindex', 3);

Set Html

jQuery

$(el).html(string);

IE8+

el.innerHTML = string;

Set Style

jQuery

$(el).css('border-width', '20px');

IE8+

// Use a class if possible
el.style.borderWidth = '20px';

Set Text

jQuery

$(el).text(string);

IE9+

el.textContent = string;

Siblings

jQuery

$(el).siblings();

IE9+

Array.prototype.filter.call(el.parentNode.children, function(child){
 return child !== el;
});

Toggle Class

jQuery

$(el).toggleClass(className);

IE9+

if (el.classList) {
 el.classList.toggle(className);
} else {
 var classes = el.className.split(' ');
 var existingIndex = classes.indexOf(className);

 if (existingIndex >= 0)
  classes.splice(existingIndex, 1);
 else
  classes.push(className);

 el.className = classes.join(' ');
}

Zdarzenia

Off

jQuery

$(el).off(eventName, eventHandler);

IE9+

el.removeEventListener(eventName, eventHandler);

On

jQuery

$(el).on(eventName, eventHandler);

IE9+

el.addEventListener(eventName, eventHandler);

Ready

jQuery

$(document).ready(function(){

});

IE9+

function ready(fn) {
 if (document.readyState != 'loading'){
  fn();
 } else {
  document.addEventListener('DOMContentLoaded', fn);
 }
}

Trigger Custom

jQuery

$(el).trigger('my-event', {some: 'data'});

IE9+

if (window.CustomEvent) {
 var event = new CustomEvent('my-event', {detail: {some: 'data'}});
} else {
 var event = document.createEvent('CustomEvent');
 event.initCustomEvent('my-event', true, true, {some: 'data'});
}

el.dispatchEvent(event);

Trigger Native

jQuery

$(el).trigger('change');

IE9+

// For a full list of event types: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/document.createEvent
var event = document.createEvent('HTMLEvents');
event.initEvent('change', true, false);
el.dispatchEvent(event);

Narzędzia

Array Each

jQuery

$.each(array, function(i, item){

});

IE9+

array.forEach(function(item, i){

});

Deep Extend

jQuery

$.extend(true, {}, objA, objB);

IE8+

var deepExtend = function(out) {
 out = out || {};

 for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
  var obj = arguments[i];

  if (!obj)
   continue;

  for (var key in obj) {
   if (obj.hasOwnProperty(key)) {
    if (typeof obj[key] === 'object')
     deepExtend(out[key], obj[key]);
    else
     out[key] = obj[key];
   }
  }
 }

 return out;
};

deepExtend({}, objA, objB);

Bind

jQuery

$.proxy(fn, context);

IE9+

fn.bind(context);

Extend

jQuery

$.extend({}, objA, objB);

IE8+

var extend = function(out) {
 out = out || {};

 for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
  if (!arguments[i])
   continue;

  for (var key in arguments[i]) {
   if (arguments[i].hasOwnProperty(key))
    out[key] = arguments[i][key];
  }
 }

 return out;
};

extend({}, objA, objB);

Index Of

jQuery

$.inArray(item, array);

IE9+

array.indexOf(item);

Is Array

jQuery

$.isArray(arr);

IE9+

Array.isArray(arr);

Map

jQuery

$.map(array, function(value, index){

});

IE9+

array.map(function(value, index){

});

Now

jQuery

$.now();

IE9+

Date.now();

Parse Html

jQuery

$.parseHTML(htmlString);

IE9+

var parseHTML = function(str) {
 var tmp = document.implementation.createHTMLDocument();
 tmp.body.innerHTML = str;
 return tmp.body.children;
};

parseHTML(htmlString);

Parse JSON

jQuery

$.parseJSON(string);

IE9+

JSON.parse(string);

Trim

jQuery

$.trim(string);

IE9+

string.trim();

Type

jQuery

$.type(obj);

IE9+

Object.prototype.toString.call(obj).replace(/^\[object (.+)\]$/, "$1").toLowerCase();

Podsumowanie

jQuery jest świetną biblioteką, jednakże warto się zastanowić, czy w danym projekcie, rzeczywiście ciężko będzie nam się bez niej obejść. Zarówno nie wszystko można osiągnąć za pomocą samego jQuery, jak i bez jQuery czas tworzenia niektórych modułów wymagałby więcej nakładów pracy i czasu. Jednakże, ze względów optymalizacyjnych, jestem za stosowaniem w miarę możliwości „czystego JS”. Mam nadzieję, że powyższe przykłady pomogą i Tobie, żeby w mniejszym stopniu korzystać z dodatkowych bibliotek.

Dziękuję @zackbloom i @adamfschwartz za możliwość udostępnienia świetnie przygotowanych przykładów.

Bibliografia

[1] http://youmightnotneedjquery.com/

Podobne artykuły

Grunt.js – sposoby optymalizacji plików JavaScript w web aplikacjach

Jak zautomatyzować optymalizację plików JavaScript w projekcie

Ile kosztuje programista backend?

O spojrzeniu na koszt programistów zarówno backend jak i frontend.