Powrót do kategorii
Backend
tagi
plupload, zend framework, zf2,

Upload dużych plików w Zend Framework 2 z wykorzystaniem Plupload

Tadeusz
Tadeusz, 09/01/2015

Na pewno każdy programista PHP spotkał się z problemem uploadu dużych plików na serwer (taki 1,2 3GB). Jak zatem ominąć ograniczenia serwera max_upload czy post_max_size? Pomocny w takich przypadkach okazuje się plugin plupload z opcją dzielenia pliku na części podczas jego przesyłania. Jego zasada działania jest prosta – wysyłany plik jest najpierw porcjowany na mniejsze (akceptowalne przez serwer) paczki i dopiero po kolei wysyłany na serwer.

Przykład wdrożenia uploadu dużych plików

Pobieramy plugin pludpload ze strony producenta http://www.plupload.com/download/
Dodajemy do layotutu wymagane pliki:

 ->prependFile($this->basePath() . '/js/plupload/i18n/'.\Model\Lang::getLang().'.js') 
 ->prependFile($this->basePath() . '/js/plupload/jquery.ui.plupload/jquery.ui.plupload.min.js') 
 ->prependFile($this->basePath() . '/js/plupload/plupload.full.min.js')

Następnie wdrażamy obsługę uploadu po stronie javascriptu

initPlupload: function () {
      $('.plUploadPlugin').each(function () {
        var box = $(this);
        var type = box.attr('data-type');
        box.find('.plProgress').hide();
        var uploader = new plupload.Uploader({
          url: $('#' + box.attr('data-start')).attr('data-url'),
          chunk_size: '1Mb', // maksymalny rozmiar części na jakie zostanie podzielony plik
          max_retries: 3, // Liczba prób
          unique_names: true,
          multi_selection: false,
          dragdrop: true,
          drop_element: box.attr('data-drop'),
          browse_button: box.attr('data-button'),
        });

        uploader.setOption('filters', [
            {title: "Image files", extensions: "jpg,jpeg,gif,png"}
        ]);
        uploader.init();
        uploader.bind('Init', function (up, params) {
          box.find('.plProgress').html(0 + "%");
          $('#' + box.attr('data-drop')).on('dragenter', function () {
            $(this).addClass('drop-file-active');
          });

          $('#' + box.attr('data-drop')).on('dragleave drop', function () {
            $(this).removeClass('drop-file-active');
          });
        });

        uploader.bind('FilesAdded', function (up, files) {
          box.find('.plClearFile, .extraHtml').hide();
          box.find('.plProgress').show();

          $('#' + box.attr('data-status')).removeClass('afterUpload').addClass('beforeUpload');
          var html = '';
          plupload.each(files, function (file) {
            html = '<li id="' + file.id + '">' + file.name + ' (' + plupload.formatSize(file.size) + ') <b class="blue"></b></li>';
          });
          document.getElementById(box.attr('data-filelist')).innerHTML = html;

          $('#' + box.attr('data-status')).removeClass('beforeUpload').addClass('afterUpload');
          uploader.start();
        });

        uploader.bind('UploadProgress', function (up, file) {

          box.find('.imagePlaceholder').addClass('progress').find('img').remove();
          Loading('show', box.find('.imagePlaceholder'));

          $('#' + box.attr('data-status')).removeClass('beforeUpload').addClass('progressUpload');

          box.find('.plProgress').html(file.percent + "%");
        });

        uploader.bind('Error', function (up, err) {
          document.getElementById(box.attr('data-console')).innerHTML = "\nError #" + err.code + ": " + err.message;
        });

        uploader.bind('FileUploaded', function (up, file, response) { 
          var obj = jQuery.parseJSON(response.response);


          if (obj.error && obj.error.code != 200) {
            box.parent().find('.error').removeClass('hide');
            return;
          }
          $('#' + box.attr('data-status')).removeClass('progressUpload').removeClass('beforeUpload').addClass('afterUpload');
          var size = box.attr('data-size');

            Loading('show', box.find('.imagePlaceholder'));

            if (size && obj.urls) {
              box.find('.imagePlaceholder').find('.img').remove();
              var url = obj.urls[size];
            } else {
              var url = obj.url;
            }
            box.find('.imagePlaceholder').find('img').remove();

            var img = $('<img src="' + url + '"/>');
            box.find('.imagePlaceholder').append(img).css("width", "auto");
            img.load(function () {
              Loading('hide', box.find('.imagePlaceholder'));
              box.find('.imagePlaceholder').removeClass('progress');
            });

            box.find('.plClearFile, .extraHtml').removeClass('hide');
            box.find('.plClearFile, .extraHtml').show();

          box.find('.plProgress').hide();

        });

      })
    },

Kolejnym etapem jest dzielenie pliku na części oraz zapis całego pliku na serwerze.
W kontrolerze tworzymy akcję, na którą przekierowany jest upload w pliku js.

use Tesr\ServiceManager\StaticServiceManager;

use Model\File\File;

use Model\File\FileBuilder;

use Model\File\FileQuery;

use Zend\Http\PhpEnvironment\Response;

use Zend\Http\Response\Stream;

use Zend\Mvc\MvcEvent;

use Zend\Serializer\Adapter\Json;

use Zend\View\Model\JsonModel;

use Zend\View\Model\ViewModel;

use Zend\Http\Headers;


public function pluploadAction() 
  { 
 
    $config = $this->getServiceLocator()->get('Config'); 
    header("Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT"); 
    header("Last-Modified: " . gmdate("D, d M Y H:i:s") . " GMT"); 
    header("Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate"); 
    header("Cache-Control: post-check=0, pre-check=0", false); 
    header("Pragma: no-cache"); 
    // 5 minut maksymalny czas wykonania
    @set_time_limit(300); 
    $fileType = $this->getRequest()->getQuery('type', false); 

    $fileName = md5($_REQUEST["name"] . $this->getRequest()->getQuery('box_id', uniqid())); 
    $fileShortPath = substr($fileName, 0, 2) . DIRECTORY_SEPARATOR . substr($fileName, 2, 2); 
    $targetDir = $config['file']['uploadPath'] . $fileShortPath;
    $cleanupTargetDir = true; // usuwa stare pliki
    $maxFileAge = 5 * 3600; // maksymalny czas przetrzymywania plików na dysku (mnożenie w wartości zmiennej jest tylko do celów prezentacyjnych)

    $tmp = $config['file']['uploadPath']; 
    foreach (explode(DIRECTORY_SEPARATOR, $fileShortPath) as $dir) { 
      $tmp .= DIRECTORY_SEPARATOR . $dir; 
      if (!is_dir($tmp)) { 
        @mkdir($tmp, 0777, true); 
        system("chmod 777 " . $tmp); 
      } 
 
    } 
    // Pobieranie nazwy pliku
    if (isset($_REQUEST["name"])) { 
      $fileName = $_REQUEST["name"]; 
    } elseif (!empty($_FILES)) { 
      $fileName = $_FILES["file"]["name"]; 
    } else { 
      $fileName = uniqid("file_"); 
    } 
    $fileName = \Medtube\Lib\Url::slug($fileName); 
    $filePath = $targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $fileName; 
 
    // Dzielenie pliku
    $chunk = isset($_REQUEST["chunk"]) ? intval($_REQUEST["chunk"]) : 0; 
    $chunks = isset($_REQUEST["chunks"]) ? intval($_REQUEST["chunks"]) : 0; 
 
    // Usuwanie tymczasowych plików
 
    if ($cleanupTargetDir) { 
      if (!is_dir($targetDir) || !$dir = opendir($targetDir)) { 
        die('{"jsonrpc" : "2.0", "error" : {"code": 100, "message": "Failed to open temp directory."}, "id" : "id"}'); 
      } 
 
      while (($file = readdir($dir)) !== false) { 
        $tmpfilePath = $targetDir . DIRECTORY_SEPARATOR . $file; 
     
        if ($tmpfilePath == "{$filePath}.part") { 
          continue; 
        } 
        // Usunięcie starych tymczasowych plików
        if (preg_match('/\.part$/', $file) && (filemtime($tmpfilePath) < time() - $maxFileAge)) { 
          @unlink($tmpfilePath); 
        } 
      } 
      closedir($dir); 
    } 
 

    if (!$out = @fopen("{$filePath}.part", $chunks ? "ab" : "wb")) { 
      $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 102, "message" => "Failed to open output stream."], "id" => "id"]; 
      return new JsonModel($resp); 
    } 
 
    if (!empty($_FILES)) { 
      if ($_FILES["file"]["error"] || !is_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"])) { 
        $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 103, "message" => "Failed to move uploaded file."], "id" => "id"]; 
        return new JsonModel($resp); 
      } 
      if (!$in = @fopen($_FILES["file"]["tmp_name"], "rb")) { 
        $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 101, "message" => "Failed to open input stream."], "id" => "id"]; 
        return new JsonModel($resp); 
      } 
    } else { 
      if (!$in = @fopen("php://input", "rb")) { 
        $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 101, "message" => "Failed to open input stream."], "id" => "id"]; 
        return new JsonModel($resp); 
      } 
    } 
 
    while ($buff = fread($in, 4096)) { 
      fwrite($out, $buff); 
    } 
 
    @fclose($out); 
    @fclose($in);


    // Zapis pliku
    if (!$chunks || $chunk == $chunks - 1) { 
      rename("{$filePath}.part", $filePath); 
 
      if (filesize($filePath) == 0) { 
        $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 104, "message" => "Failed to upload."], "id" => "id"]; 
        return new JsonModel($resp); 
      } 
 
 
      try { 
        $file = new File(); 
        $builder = new FileBuilder($file); 
        $builder->buildFile($fileShortPath, $fileName); 
 
        $file = $builder->getFile(); 
      } catch (\Exception $e) { 
        $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 104, "message" => "Failed to convert."], "id" => "id"]; 
        return new JsonModel($resp); 
      } 
 
      try { 
       $file->getBlobImage(['maxSize' => 100]); 
      } Catch (\Exception $e) { 
       $resp = ["jsonrpc" => "2.0", "error" => ["code" => 104, "message" => "Failed to convert."], "id" => "id"]; 
       return new JsonModel($resp); 
      } 
 
      $url = $this->url()->fromRoute('image', ['id' => $file->getId(), 'size' => 150]); 
 
      return new JsonModel(["jsonrpc" => "2.0", "result" => null, "id" => $file->getId(), 'url' => $url); 
 
    } 
    return new JsonModel(["jsonrpc" => "2.0", "result" => null, "id" => "id"]); 
 
  }

Teraz możemy wgrywać na serwer nawet wielo-gigabajtowe pliki, nadzorując progress uploadu. Bardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest jeszcze wznawianie przerwanego uploadu (np. na wypadek zerwanego połączenia). Wymaga on jednak odrobinę więcej pracy (wink)

Podobne artykuły

Sesje w Zend Framework 2

O sposobach użycia i implementacji sesji.

Wykorzystanie Redis 3 jako systemu cache’ującego w Zend Framework 2

Optymalizacja wydajności aplikacji opartych na Zend Framework 2 z wykorzystaniem Redis.

Poznajmy się
Poznajmy się
Chcesz porozmawiać o start-upach, projektach lub programowaniu?

Hello World! Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00 -105 Warszawa

+48 22 378 47 27
GOGOmedia
GOGOmedia
Internet Software House

Jesteśmy internetową firmą technologiczną, dostarczamy kompletne rozwiązania informatyczne z zakresu web aplikacji. Kompleksowo obsługujemy klientów z różnych sektorów biznesu w zakresie dedykowanego oprogramowania. Prowadzimy szkolenia, doradzamy, wykonujemy specjalistyczne audyty i dzielimy się zdobytą przez lata wiedzą. Dla wielu jesteśmy partnerem, który pomaga osiągać wyznaczone cele biznesowe w najbardziej optymalny sposób.

Polecamy
Polecamy
narzędzia wspierające naszą codzienną pracę
 • New Relic
 • CloudFlare
 • JIRA
 • Bamboo
 • Axure
 • Zendesk
 • Microsoft Project